top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์:


บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลลูกค้า พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เรามุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสูงสุดในการจัดการข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1. การเก็บข้อมูล:
   - บริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อการสื่อสารและการให้บริการ การเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ

2. การใช้ข้อมูล:
   - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การให้บริการ การสื่อสาร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลจะใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การเปิดเผยข้อมูล:
   - ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญา

4. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล:
   - บริษัทมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชำนาญ หรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่อนุญาต

5. การรักษาข้อมูล:
   - ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และจะถูกทำลายหรือทำให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เมื่อไม่จำเป็นต่อการเก็บรักษา

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย:
   - บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

7. การฝึกอบรมและการตรวจสอบ:
   - บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด และจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและมาตรฐาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้บังคับและอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตามความจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถขอได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท นีค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือทางช่องทางที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

bottom of page